INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍ LIBCHAVĚ

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 • provoz ZŠ bude zahájen 25.5.2020
 • do 18.5.2020 je povinen zákonný zástupce vyjádřit zájem o docházku do školy na školní email [email protected] (pokud budete mít zájem, specifikujte účast svého dítěte, zda jen na výuku či i ŠD (jen pro přihlášené žáky), zda budete využívat školní stravování)
 • vstup do školy v 7,40 (ranní družina není poskytována), výuka 8,00 – 12,00, školní družina 11,40 – 16,00


Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny a zástupci se rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.
Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce nebo žák písemné „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (ke stažení na stránkách školy)
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). (ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének – neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst)
 • První den se shromáždí žáci před školou a pedagogičtí pracovníci budou žáky organizovat po skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem
  k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola bude organizovat provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, bude muset každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků bud stanoveno předem a je neměnné, je nutné vyhnout
  se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků bude 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud bude docházet
  k bližšímu kontaktu
  (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák bude ukládat roušku do sáčku.
 • Rozmístění lavic ve třídě bude takové, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude jej nutné umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem
  na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu
  na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování ve školním zařízení

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel:

 • Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. (Strávníci si sami jídlo a pití nebudou nabírat a nebudou si brát sami ani příbory.)
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků.
 • Rouška se bude odkládat pouze při samostatné konzumaci jídla a pití, a to do vlastních sáčků.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije desinfekci na ruce.
 • Budou se dodržovat se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ A PROVOZU ZŠ
Název: INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ A PROVOZU ZŠ
Velikost: 194 KB
Typ: Document
příloha_čestné_prohlášení
Název: příloha_čestné_prohlášení
Velikost: 269 KB
Typ: Document